Huisregels

Algemene Ledenvergadering

 1. Jaarlijks wordt tenminste één (1) Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen door het bestuur. Deze zal plaats vinden conform de statuten, binnen zes (6) maanden na het verstrijken van een verenigingsjaar.
 2. De contributie over een verenigingsjaar wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering en door het bestuur via de website van de vereniging gepubliceerd en per e-mail verzonden aan leden.
 3. De minimale bijdrage van donateurs wordt vastgesteld.
 4. Na afloop van het verenigingsjaar sluit de penningmeester de boeken af. Zij/hij maakt een concept balans en kosten/baten analyse, die na goedkeuring door het bestuur ter kennis aan de leden wordt gebracht. De boeken worden gecontroleerd door een kascommissie, bestaande uit twee leden. Eén en ander wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering na goedkeuring definitief vastgesteld.

Informeren leden

 1. Leden worden per e-mail door het bestuur van informatie voorzien.
 2. Leden dienen te beschikken over een functionerend e-mailadres.

Privacy

 1. Gegevens van leden zijn uitsluitend voor administratieve doeleinden en niet voor derden, tenzij het bestuur genoodzaakt is de gegevens vrij te geven aan justitie.

Nieuwe onderdelen forum en/of website

 1. Het onderwerp moet relevant zijn voor de vereniging en/of haar leden.
 2. Het idee voor een nieuw onderdeel moet worden voorgelegd aan het bestuur. Dit kan via de Denktank op het forum of direct aan het bestuur. De initiatiefnemer(ster) krijgt binnen 10 werkdagen reactie van het bestuur op het voorstel. Zijn er bezwaren dan wordt gezamenlijk bekeken of een andere vorm op minder bezwaren stuit.

Activiteiten

 1. Activiteiten vanuit de vereniging worden in beginsel zo mogelijk 2 maal per jaar georganiseerd. Dit kan een clubdag, workshop of cursusdag zijn.
 2. Het streven is om naar gelang de vereniging groeit meerdere malen per jaar activiteiten te kunnen organiseren.
 3. Zowel leden als website-bezoekers kunnen deelnemen aan de activiteiten. Leden hebben echter voorrang en krijgen reductie op entreeprijs, cursus- of workshopprijs. Dit geldt niet voor de clubdag en het clubweekeind, deze zijn alleen voor de leden.
 4. Leden kunnen zich inzetten als vrijwilliger voor/tijdens/na een activiteit.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan door Sancho georganiseerde activiteiten, is voor eigen risico.
 2. Sancho is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of gebreken aan machines of accessoires ontstaan tijdens door Sancho georganiseerde activiteiten.

Vrijwilligers

 1. Vrijwilligers zijn leden die zich kosteloos inzetten voor de vereniging.
 2. Een vrijwilliger kan diverse functies uitoefenen:
  1. moderator van een onderdeel op het forum van de vereniging;
  2. webmaster van een onderdeel op de website van de vereniging;
  3. organisatie-assistent bij activiteiten vanuit de vereniging;
  4. workshopleider / cursusleider tijdens activiteiten vanuit de vereniging;
  5. overige.
 3. Indien een vrijwilliger een uitkering ontvangt, behoort de vrijwilliger de uitkeringsinstantie op de hoogte te brengen van de vrijwilligersactiviteiten. De vereniging is niet verantwoordelijk voor calamiteiten met uitkering vanwege het vrijwilliger zijn.