Statuten

Naam en zetel

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Vereniging Sancho.

Zij heeft haar zetel in Zeist.

Doel

Artikel 2.

Doel van de vereniging:

De vereniging heeft als doel het bevorderen van zelf kleding maken in Nederland en bevorderen van kennis-uitwisseling op het gebied van zelf kleding maken. De vereniging wil het doel bereiken door:

 1. het ter beschikking stellen van de website en het forum voor een ieder met internettoegang in het algemeen;
 2. het organiseren van clubdagen, workshops voor clubleden en niet-clubleden omtrent zelf kleding maken en aanverwante activiteiten;
 3. samenwerken met andere organisaties om kennis-uitwisseling te bevorderen;
 4. interne en externe communicatie omtrent activiteiten van de vereniging.

Duur en boekjaar

Artikel 3.

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
 3. Het financieel boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Leden en het lidmaatschap

Artikel 4.

 1. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek door het bestuur worden toegelaten tot de vereniging. Het verzoek wordt per digitale of papieren post ingediend.
 2. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat contributie is ontvangen.
 3. De contributie geldt voor 1 verenigingsjaar.

Rechten en plichten van de leden

Artikel 5.

Rechten

 1. Alle leden (indien niet geschorst), zoals genoemd in Artikel 4.a., hebben het recht deel te nemen aan activiteiten welke georganiseerd worden vanuit de vereniging.
 2. Alle leden (indien niet geschorst), zoals genoemd in Artikel 4.a., hebben toegang tot de Algemene Leden Vergadering.

Artikel 6.

Plichten

 1. De leden zijn verplicht de statuten en de huisregels na te leven en niet in strijd te handelen met statuten en huisregels.
 2. De leden zijn verplicht de belangen van de vereniging niet te schaden.
 3. De leden zijn verplicht zorg te dragen voor een functionerend e-mail adres. Middels het e-mailadres zullen zij op de hoogte worden gebracht van de algemene ledenvergadering en overige activiteiten van de vereniging.

Beëindigen van het lidmaatschap

Artikel 7.

Het lidmaatschap eindigt:

 1. door opzegging van het lid;
 2. door schorsing door het bestuur;
 3. bij overlijden van het lid. De opzegging van lidmaatschap van een lid kan alleen schriftelijk of digitaal (per e-mail) geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 4. Schorsing door het bestuur kan geschieden wanneer het lid niet voldoet aan de verplichtingen die lidmaatschap met zich mee brengt of in strijd heeft gehandeld met de statuten of huisregels.

Donateurs

Artikel 8.

 1. De vereniging kent, naast leden, donateurs.
 2. Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen, die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten/plichten dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten/plichten van donateurs kunnen te allen tijde, wederzijds, door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het gehele jaar verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Bestuur

Artikel 9.

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) meerderjarige personen, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. Het aantal bestuursleden is tenminste drie (3) en ten hoogste zeven (7).
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. De voordrachten moeten minstens 10 werkdagen voor de algemene ledenvergadering bij het bestuur bekend zijn.
 3. Is er geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar keuze.

Bestuursfunctie

Artikel 10.

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

Bestuurstaken – vertegenwoordiging

Artikel 11.

 1. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging zowel naar externe- als interne contacten.
 2. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 3. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats aan de orde komt.
 4. De secretaris stelt de agenda op voor vergaderingen, algemene ledenvergadering en schrijft notulen uit.
 5. De penningmeester heeft tot taak het beheren van de financiële middelen van de vereniging. De penningmeester kan geen uitgaven doen zonder daar het bestuur van op de hoogte te stellen. Daarnaast heeft de penningmeester tot taak het bijhouden van het ledenbestand.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 12.

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
 3. Het bestuurslidmaatschap beëindigd voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging
  2. door schriftelijk opzegging van het bestuurslid.

Jaarverslag

Artikel 13.

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging een overzicht te onderhouden.
 3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en staat van baten en lasten, rekening en verantwoording voor zijn, in het afgelopen boekjaar, gevoerd bestuur.
 4. De algemene ledenvergadering benoemd uit haar leden ten minste twee leden, wie geen deel uitmaken van het bestuur, als kascommissie. De kascommissie onderzoekt het vermogensbeheer en verantwoording van het bestuur.

Algemene ledenvergadering

Artikel 14.

 1. De algemene ledenvergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar uitgeschreven.
 2. Alle, niet geschorste, leden en donateurs kunnen deelnemen aan de algemene ledenvergadering.
 3. De agenda van de algemene ledenvergadering zal minstens 10 werkdagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering bekend worden gemaakt aan de leden, donateurs en bestuur. De agenda wordt opgesteld door de secretaris, in overleg met de voorzitter en de penningmeester.
 4. De agenda en uitnodiging wordt per e-mail naar alle leden/donateurs verstuurd.
 5. Elk, niet geschorst, lid en donateur heeft één stem tijdens de algemene ledenvergadering.
 6. Elk, niet geschorst, lid en donateur heeft de mogelijkheid een ander lid een machtiging te geven om haar/zijn stem uit te brengen tijdens de algemene ledenvergadering. Een lid en donateur kan slechts voor één ander lid en donateur een stem uitbrengen. De machtiging moet schriftelijk aan het bestuur worden overlegd.
 7. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of een plaatsvervanger, aangewezen door de voorzitter.

Statuten wijziging

Artikel 15.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die aangegeven hebben bij de algemene ledenvergadering aanwezig te zullen zijn, ontvangen 5 werkdagen voor de algemene ledenvergadering een afschrift van de voorgestelde statutenwijziging.
 3. Een besluit tot wijziging van de statuten wordt alleen aangenomen wanneer een meerderheid van 2/3 van de aanwezigen vóór stemt.
 4. De gewijzigde statuten zullen op de website van de vereniging kenbaar worden gemaakt aan de niet aanwezige leden/donateurs.

Huishoudelijk reglement

Artikel 16.

 1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Alle forumleden/clubleden/donateurs handelen naar het huishoudelijk reglement.
 3. Het huishoudelijk reglement mag geen regels bevatten die in strijd zijn met de statuten of de wet.

Aansprakelijkheid

Artikel 17.

 1. De vereniging is niet aansprakelijk voor letsel en/of ongevallen tijdens activiteiten die door de vereniging zijn georganiseerd.
 2. De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of gebreken aan machines ontstaan tijdens activiteiten die door de vereniging zijn georganiseerd.
 3. Vereniging Sancho is niet aansprakelijk voor de inhoud van berichten van forumleden op het forum en de mogelijke uitvloeisels hiervan. Deelname aan het forum is op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 4. Vereniging Sancho heeft een Aansprakelijkheidsverzekering en Rechtsbijstandverzekering afgesloten.